1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego (Serwis) dostępnego pod adresem mmps.pl. Używanie Serwisu jest rozumiane jako akceptacja podanych zasad i warunków jego użytkowania określonych w niniejszym regulaminie.

  2. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem mmps.pl jest prowadzony i stanowi własność (Właściciel): mmps Marcin Pocztowski

  3. Zawartość Serwisu nie stanowi reklamy, nie jest ofertą, ani nie stanowi części oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaży i nie może stanowić podstawy do zawarcia umowy.

  4. Wszystkie materiały wykorzystane i zamieszczone na stronach Serwisu, w tym teksty, oprogramowanie, zdjęcia, grafika, ilustracje i materiały ilustracyjne, filmy video, materiały muzyczne i dźwiękowe, logo oraz znaki towarowe są własnością Właściciela Serwisu lub są mu udostępnione na warunkach licencji i są chronione prawem autorskim, przepisami o ochronie znaków towarowych i innymi przepisami. W Serwisie mogą się także znajdować znaki towarowe, należące do osób trzecich. Te znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli, a użytkownik zgadza się nie wykorzystywać ich ani nie rozpowszechniać ich w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela danego znaku towarowego. Użytkownik jest upoważniony do pobierania materiałów ze stron Serwisu wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, z zastrzeżeniem, że z materiałów tych nie zostaną usunięte ani zmienione żadne znaki towarowe, informacje o prawach autorskich ani żadne inne informacje o prawach własności. Użytkownik zgadza się nie zmieniać, powielać, przekazywać, rozpowszechniać, sprzedawać, transmitować ani rozprowadzać żadnych takich materiałów bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu. Nie wolno udostępniać materiałów wchodzących w skład Serwisu w ramach innej strony internetowej poprzez tworzenie hiperlinków, ramkowanie ani poprzez zastosowanie żadnych innych środków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

  5. Właściciel Serwisu nie kontroluje ani nie monitoruje materiałów zawartych na stronach, które mogą być połączone z Serwisem i nie odpowiada za treść żadnej ze stron, do których linki znajdują się w materiałach udostępnianych przez Serwis. Użytkownik łączy się z taką stroną na własne ryzyko.

  6. SERWIS UDOSTĘPNIONY JEST "TAK JAK JEST" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY ANI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL SERWISU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ ANI WIARYGODNOŚĆ ŻADNYCH FAKTÓW, OPINII, PORAD ANI STWIERDZEŃ ZAMIESZCZONYCH W MATERIAŁACH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ SERWIS. WSZYSTKIE ARTYKUŁY I MATERIAŁY ZAMIESZCZONE W RAMACH SERWISU SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE MOGĄ ZASTĘPOWAĆ KONKRETNEJ PORADY.

© 2019 mmps Marcin Pocztowski. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nota prawna